Selecteer een pagina

TOANIELFERIENING

IT MOAT KINNE

SPILET..

FÊSTRÛN

Wolkom by Toneelferiening It Moat Kinne!
Wy binne in gearwurking fan kreatyf talint út Broeksterwâld en De Falom, dy’t al jierrenlang it poadium mei passy folt. Mei in ferskaat oan stikken, fan kluchten ta serieuze drama’s, nimme wy ús taskôgers mei yn ferskate wrâlden en ferhalen.
Wy binne in gearhing fan minsken mei ferskate talinten, mar ien ding hawwe wy gemeen: leafde foar it toaniel en de ûntdekking fan nije ferhalen. 

Yn maart 2024 sil de feriening in stik op de planken bringe yn doarpshûs De Pipegael yn Broeksterwâld.

Wy spylje dit jier it stik ‘Fêstrûn!’.

Op dizze side kinne jo lêze wêr it stik oer giet, wa’t de spilers binne en fansels kinne jo hjir ek kaarten keapje.
W
y sjogge jo graach yn maart 2024!

IT STIK

Fjouwer freondinnen binne ûnderweis foar in jûntsje fuort en in lang wykein der achteroan.
Se toere, mei in tas fol kofje en broadsjes, troch de Fryske bosken, oant se fêst komme te sitten op in drekkich boskpaad.. Se klopje oan by in hûske dat der wat ferlitten útsjocht. Se tinke earst noch dat it in fakânsjehúske is, mar der blykt in boer te wenjen.

At se freegje oft se de nachtoer bliuwe meie, stjoert de boer harren de neare nacht wer yn. Mar se litte it der net by sitte en de boer draait by. Hy sil yn de skuorre sliepe, dan kinne de froulju de keamer brûke om harren del te jaan. Yn harren nijsgjirrigens begjinne de froulju troch it hûs te strunen, mar wat se dan fine..

Wat in gesellich wykein wurde soe, draait út op in nachtmerje! Mar froulju binne slim…

KAARTFERKEAP

Op freed 1 maart, sneon 2 maart, freed 8 maart en sneon 9 maart
spilet toanielferiening It Moat Kinne it stik: Fêstrûn.

Kaarten foar de foarstellingen kinne jo hjir keapje fanôf 1 desimber.

DE SPILERS

Dit binne ús spilers fan dit seizoen. Sy sille op 1, 2, 8 en 9 maart skitterje op de planken. Wy stelle harren graach oan jo foar. 

De spilers fan it stik ‘Fêstrûn’ 2023/2024 binne:

Anna Heidstra
Jantina Rozema

Alie Koonstra
Marsha van der Ploeg
Anne de Jong
Sytse de Boer
Wim Visscher

ÚS OARE TOPPERS

Sûnder ús geweldige groep frijwilligers soe ús toanielferiening net sa prachtich wêze. Harren tawijing, passy en ûnstjerlike ynset meitsje elke foarstelling mooglik. Fan de talentearre dekorbouwers dy’t magy skapje op it toaniel ta oan de dreaune klaaisters dy’t elk detail perfeksjonearje, fan de behendige kapper dy’t de personaazjes ta libben bringt ta oan de technyske geniën dy’t soargje foar it perfekte lûd en ljocht – elk fan jimme spilet in ûnskatbere rol. Jim binne de echte helden efter de skermen, en jim bydrage fertsjinnet alle loft en erkenning.

Ek sûnder harren kin der gjin stik opfierd wurde!

Fanút it djipste fan ús hert: tankewol oan al ús frijwilligers. Jim meitsje it mooglik om ús passy foar toaniel te dielen en ús publyk te berikken mei elk ferhaal dat wy fertelle. Jim binne ûnmisber foar ús toanielfamylje en wy binne ûntsettend tankber foar alles wat jim dogge.

FOARSTELLINGEN

Kom en ûntdek sels de magy fan it toaniel mei ús!
Wy sjogge dernei út om jo te ferwolkomjen by ús foarstellingen en jo te fernuverjen mei ús spyljen en foarstellingen.

Sneon 24 febrewaris 2024 – Generale repetysje

Freed 1 maart 2024 – Earste útfiering
Sneon 2 maart 2024 – Twadde útfiering
Freed 8 maart 2024 – Tredde útfiering
Sneon 9 maart 2024 – Fjirde útfiering

YN ‘E MEDIA

Der binne op dit stuit gjin nije stikken út ‘e media.
Bliuw ús folgjen foar mear ynfo en aksjes! Sjoch ek ris op ús Facebook of Instagram

Klik hjir foar mear ynformaasje oer ús toanielferiening, as blêdzje ris troch de skiednis fan eardere produksjes fan ‘It Moat Kinne’.

Bliuw ús folgjen foar mear ynfo en aksjes!