De Broek oan See mocht mar ien wykein duorje mar wy pakten al gau mei beide hannen in nij stik oan foar it seizoen fan 2022/2023: Sûkelade!!
 
It stik is basearre op de film Chocolat. It ferhael oer in lyts Frânsk doarpke dat opskrikt wurd troch in frisse wyn dy samar oanwaaien komt. 
 
Yn maart te sjen yn Doarpshûs de Pipegael yn Broeksterwâld.
 
Bliuw ús folgjen foar mear ynfo en aksjes!
 
– Klik hjir om jo kaarten te keapjen.

– Klik hjir foar mear ynformaasje oer ús toanielferiening,
of blêdzje ris troch de skiednis fan eardere produksjes fan ‘It Moat Kinne’.

YN 'E

MEDIA

Op moandei 13 maart stie der in moaie resinsje oer Sûkelade yn de Ljouwter Krante. Skreaun troch Hans Brans. Foto makke troch Kristiene Eisma.

Wolle jo it no lêze?
Klik dan hjirneist op de foto of hjir en jo komme út by de webside fan de krante.

Op moandei 13 maart stie der in skitterjende foto fan ús neisgjirrige froulju yn it Friesch Dagblad.


Skreaun troch Klasina van der Werf. 
Foto makke troch Kristiene Eisma.

Op woansdei 8 maart stie der in moai stik oer ús sterke froulju yn de Westereender. Skreaun troch Klasina van der Werf. Foto’s makke troch Kristiene Eisma.

Wolle jo it no lêze?
Klik dan hjirneist op de foto of hjir en jo komme út by de side fan de krante.

Op sneon 4 maart wie regisseur Evert Rijpma te hearren op de radio fan RTV-NOF. Der wie doe ek in priisfraach wêrby frijkaarten te winnen wienen foar de earste spieljûn!

Ha jo it mist? Harkje hjirneist it fragmint werom.

Op woansdei 1 maart stie der in stik yn de Nieuwe Dockumer Courant. Skreaun troch Rennie Veenstra. Foto makke troch Sjoerd Hania.

Wolle jo it no lêze?
Klik dan hjirneist op de foto of hjir en jo komme út by de side fan de krante.

 

Op sneon 25 febrewaris wienen regisseur Evert Rijpma en spilers Hindrik Visser by Omrop Fryslân yn it programma Op en Út, te sjen op telefyzje en te hearren op de radio.

Ha jo it mist? Sjoch hjirneist it fragmint werom.

Op sneon 18 febrewaris wienen regisseur Evert Rijpma en spilers Anne de Jong en Marieke Berends te gast yn ‘e studio fan RTV NOF om te fertellen oer Sûkelade.

Ha jo it mist? Harkje hjirneist it fragmint werom.

SPILERS

WY STELLE JIMME EFKES FOAR...

Dit is Rosanne, spile troch Gera Berends.

Rosanne hat Mayabloed. Tinkt net.. mar fielt. En as de noarderwyn seit dat se fierder moat, dan giet se. Tegearre mei har dochter Anna giet se de hiele wrâld oer. Krekt sa as har mem mei har dien hat. En sa komme se yn Belcourt.

Yn’e fêstentiid iepenje se in sûkeladery en dat is tsjin de sere knibbel fan it doarp en al hielendal fan de boargemaster.

Dit is Anna, spile troch Marieke Berends.

Anna hat skjin har nocht fan al dat reizigjen. Se hat dan wol Mayabloed mar wol gewoan wêze. Gewoan opgroeie op itselfde plak, gewoan freonen meitsje en gewoan bliuwe! Se wol dat de wyn yn mem har holle lizzen giet.

Al gau fynt se in freon yn it doarp mar troch dat Mayabloed is se dochs in bytsje oars…
Ek dit is Anna. Mar jierren letter.
Spile troch ek in Anna: Anna Heidstra.
 
Anna sjocht werom op har bernejierren. It reizigjen mei har mem en dan foaral har tiid yn Belcourt. Der hat se safolle belibbe en dat hat har makke sa as se no is.
De folwoeksen Anna nimt jimme mei nei har tienerjierren yn Belcourt.
De Graaf fan Servais, boargemaster fan Belcourt. Spile troch Richard Haakma.
 
De boargemaster sjocht derop ta dat alles yn Belcourt giet sa as it altyd gien is en elts docht sa as it heard. Troch it bespyljen fan de jonge pastoar hâld er in finger yn’e pap.

Mar as der ynienen in frisse wyn troch Belcourt waait kin er dan fêsthâlde oan syn starre tinkwize of… kin der in bytsje meibûge?

Pastoar Ferdinand, spile troch Gerard van Althuis.

Krekt pastoar, syn earste parochie.. hy wol sa graach mar der sitte him twa dingen yn it paad:
– De boargemaster. (Want dy lit him net sels syn paad fine. Ferbettert de preken en stjoert him yn’e rjochting fan syn eigen tinkwize.)
– En gefoel… (hâld dan mar ris fêst oan it selibaat)

Dit is Armande, de heit fan Vera en de pake fan Luc. Armande ferhiert syn winkel oan Rosanne en Anna, dy’t nij yn Belcourt komme te wenjen. Vera en Luc binne hiel keurig, mar dat ha se net fan Armande.

Mar… Armande hat gjin kontact mear mei syn dochter en pakesizzer en dat docht sear.

Dit is Luc, spile troch Hindrik Visser.

Luc is de pakesizzer fan Armande en soan fan Vera. Luc wurd grutbrocht as braaf, from en netsjes jonkje mar der sit Armandebloed yn…

Ek al hat er gjin kontakt mei syn Pake. 
 
Troch de freonskip mei Anna, dy’t nij yn Belcourt komt te wenjen komt Luc der stadichoan efter dat er sels ek in miening hat.
Dit is Vera, spile troch Alie Koonstra.
 
Vera is hikke en tein yn Belcourt en ek har heit Armande wennet der noch, al praat se net mear mei him. Syn libbenswize past net by dy fan Vera. Ek har soan Luc hâld se by him wei.
 
Vera hâld der fan dat har libben foarsisber is yn Belcourt. Se hâld har oan de wetten fan de boargemaster. Omdat dat sa heard… of om’t se eins in bytsje fereale is op de boargemaster, de Graaf fan Servais
Dit is Jacques, spile troch Sytse de Boer.
 
Jacques is de eigner fan it kafé. Jacques hat hiel wat meimakke yn syn bernejierren en om dat fuort te stopjen is hy syn eigen beste klant. Spitichernoch hat er in kweade dronk en dat moat foaral syn frou Babette ûntjilde.

Dit is Babette, de frou fan kafébaas Jacques. Babette wurd spile troch Mariëtte Feddema.

Babette is eins mear de sloof fan Jacques dan syn frou mar Babette is net mâns genôch om dêr tsjinyn te gean. Se lygt, stelt en fielt harsels hielendal neat. Oant se freonen wurd mei in nije ynwenster fan Belcourt. Dan wurd alles oars.

Elts doarp kin se wol… fan dy froulje dy’t oeral op de noas bystean, alles witte (wolle), elkoar yn’e gaten hâlde.. ek yn Belcourt wenje se.

Léna is der ien fan. Se is oeral, seit net folle mar se observearret en is fan alles op’e hichte. Léna wurd spile troch Marsha van der Ploeg.
Dit is Marianne, spile troch Siska Hazenberg.

Alle dagen binne itselfde yn Belcourt. Sneins nei tsjerke, moandei waskje, tiisdei nei de stêd, woansdei…… Alle wiken wer.

Marianne wol mear… se lêst in soart en dan net yn’e bibel. Nee, se lêst oer de wrâld, romantyk,leafde en wol op syk nei de ideale man. Mar fynt se dy yn Belcourt?
Dit is Rosa, sus fan Mia, spile troch Joke Rozema.

Rosa is kapster yn Belcourt. Se wit dus alles fan alle bewenners en hâld dat dan ek goed yne gaten. Sels hâld se har keurich oan alle rigels en gewoanten yn it doarp mar hat noed oer hat suster, dy’t har net altyd oan dy rigels hâld. Foaral no yn’e fêstentiid en de nije sûkeladery yn it doarp.
Dit is Mia, spile troch Anja Bouma. Mia wennet krekt as har suster Rosa har hiele libben al yn Belcourt.

It is meast sa, dat er fan de bêrn út ien gesin, ien is dy’t de rigels wat ‘oprekt’ en lit Mia krekt dyselfde fan dizze twa susters wêze.

Yn bytsje stikemwei nimt se de rigels yn Belcourt mei in kerreltsje sâlt.… of wie it sílipiper?

Dit is Mylène, spile troch Jantina Rozema. 

Mylène is in protte op it doarpsplein te finen, gesellich mei de oare doarpsfroulju prate en roddelje. Dêr is se leaver as thús by har man. 

Se hâld noch wol fan him hear, dat is it net. Mar yn’e sliepkeamer bart net folle mear as sliepe. En dat leit him net oan Mylène. It is sa as it is….. 

Mar dan ynienen kriget se help út ûnferwachte hoeke en feroaret alles foar Mylène.

Belcourt wurd opskrikt troch swalkers oer it wetter dy’t mei harren hannel delstrike oan de wâl fan rivier de Amel. 

Dit is Emile, spile troch Botte Hijma, stapt as earste oan wâl. In inge ‘piraat’ neffens de ynwenners. Mar fine se dat allegear?

Bliuw ús folgjen foar mear ynfo en aksjes!