Copyright © Alle rechten voorbehouden. |  Ontwerp / bouw  P. van Althuis |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

TOANIELFERIENING “IT MOAT KINNE”

BROEKSTERWÂLD / DE FALOM

Producties toneelvereniging “It Moat Kinne”

   

        

   

   

      

   

    

    

    

    

    

    

    

    


1989 In bern op’e noed

1992 Fjouwerspan

1995 De spoektrein

1998 Froulju Fampiers en Fergrutglêzen

2001 ‘t Is Twa ‘t Is Oars

2004 Ronja it Rôversfamke

2006 / 2 Oliver Twist

2009 One Flew Over The Cuckoo’s Nest

2012 KooiBoys

2015 Andorra  

2018 Bloedbân          

1990 It heft yn hannen

1993 Durk Snoad

1996 De Bochel fan ‘e Notre Dame

1999 De Blues Brothers

2002 Eye Wykstra

2005 Waking Ned

2007 Piter Panne

2010 Op hoop van Segen

2013 Johnny Cash (Walk The Line)

2016 The Griene Mile

2019 De Gouden Swipe

1991 Heibel op Galemastins

1994 It Gouden Uleboerd

1997 Keningsrjocht

2000 Fûken op ‘e Kaai

2003 Mathilde

2006 /1 Zorba

2008 Anatevka

2011 ‘wat in teater’

2014 Broek-Loose

2017 Lûnatik

Door de jaren heen